Jump to content

Нивххэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Нивххэр
зэрзэджэжьхэр: нивах
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 5, 800
Здэпсохэр: Урысей
Бзэр: нивхыбзэ
Диныр: Чыристэныгъэ, хабзэжьхэр
Расэм и типыр: палеоазиат
Нивххэр Уикисурэтылъэм

Нивххэр (нив-бз. нивах) — Хабаровск краймрэ Сахалин областымрэ щыщ лэпкъщ, нибхыбзэм иропсалъэхэ, динкӀэ я нэхъыбэр Чыристэныгъэм пылъщ. Лъэпкъым и бжыгъэр мин 5, 800 хуэдиз мэхъур, абым и нэхъыбэр (мин 2, 452) Хабаровск крайм исщ.

Last edited 6 years ago by YiFeiBot