Ненэйхэр

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Ненэйхэр
Nenets 1860x by Denier.jpg
зэрзэджэжьхэр: ненэче
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 44, 640
Здэпсохэр: Урысей
Бзэр: ненэйбзэ
Диныр: хабзэжьхэр,чыристэндин
Ӏыхьлы лъэпкъхэр: энхэр, нганасанхэр, селкупхэр, камасихэр
Commons-logo.svg Ненэйхэр Уикисурэтылъэм

Ненэйхэр (нен-бз. ненэче) — Тумен областым щыщ лэпкъщ, ненэйбзэм иропсалъэхэ, динкӀэ я нэхъыбэр чыристэндиным пылъщ. Лъэпкъым и бжыгъэр мин 44, 640 хуэдиз мэхъур, абым и нэхъыбэр (мин 31, 621) Тумен областым исщ.