Jump to content

Ненэйхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Ненэйхэр
зэрзэджэжьхэр: ненэче
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 44, 640
Здэпсохэр: Урысей
Бзэр: ненэйбзэ
Диныр: хабзэжьхэр,Чыристэныгъэ
Ӏыхьлы лъэпкъхэр: энхэр, нганасанхэр, селкупхэр, камасихэр
Ненэйхэр Уикисурэтылъэм

Ненэйхэр (нен-бз. ненэче) — Тумен областым щыщ лэпкъщ, ненэйбзэм иропсалъэхэ, динкӀэ я нэхъыбэр чыристэндиным пылъщ. Лъэпкъым и бжыгъэр мин 44, 640 хуэдиз мэхъур, абым и нэхъыбэр (мин 31, 621) Тумен областым исщ.

Last edited 6 years ago by YiFeiBot