Нанайхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Нанайхэр
зэрзэджэжьхэр: нанай
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 17, 000
Здэпсохэр: Урысей, Хъутей
Бзэр: нанайбзэ
Диныр: Чыристэныгъэ
Ӏыхьлы лъэпкъхэр: манчжурхэр
Нанайхэр Уикисурэтылъэм

Нанайхэр (нан-бз. нанай) — Хабаровск крайым щыщ лэпкъщ, нанайбзэм иропсалъэхэ, динкӀэ я нэхъыбэр Чыристэныгъэм пылъщ. Лъэпкъым и бжыгъэр мин 17, 000 хуэдиз мэхъур, абым и нэхъыбэр (мин 10, 993) Хабаровск крайм исщ.

Last edited 6 years ago by YiFeiBot