Намибие

Къыздихар Уикипедиэ
Намибием и ныпыр
Намибиер картым тету

Намибие - Африкэм ит къэралщ. Къалэ нэхъыщхьэр - Виндхук. Нэбгырэ млн 2.3 хуэдиз щопсо. Хэгъэгум иубыдыр 825 418 км². Бзэ нэхъыщхьэр - англыбзэрщ.

Къэрал лIышъхьэр - Хаге Гейнгоб. Хэгъэгу тхьамадэр - Саара Куугонгельва-Амадхила.

Географие[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Гъунэгъухэр: South Африкэ Республикэ, Анголэ, Замбие, Ботсванэ.

Африкэм ищIэгъым итщ, Атлант Океаным и Iуфэм тетщ.

Тарихъ[зэгъэзэхуэжын | edit source]

1990-рэ гъэм щхьэхуиту хъуа. Абы ипэкIэ South Африкэ Республикэм игъэконтроларт.

Хэгъэгум и дэхагъэ