Jump to content

Намибие

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Намибием и ныпыр
Намибиер щӏыпӏэтхыпхъэм

Намибие - Африкэм ит къэралщ. Къалэ нэхъыщхьэр - Виндхук. Нэбгырэ млн 2.3 хуэдиз щопсо. Хэгъэгум иубыдыр 825 418 км². Бзэ нэхъыщхьэр - инджылыбзэрщ.

Къэрал лӀышъхьэр - Хаге Гейнгоб. Хэгъэгу тхьамадэр - Саара Куугонгельва-Амадхила.

Гъунэгъухэр: South Африкэ Республикэ, Анголэ, Замбие, Ботсванэ.

Африкэ ипщэм ипӏэр иӏыгъщ, Атлант Океаным и Ӏуфэм тетщ.

1990-рэ гъэм щхьэхуиту хъуа. Абы ипэкӀэ South Африкэ Республикэм игъэконтроларт.

Хэгъэгум и дэхагъэ