Мансихэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Мансихэр
зэрзэджэжьхэр: моансь
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 12, 500
Здэпсохэр: Урысей
Бзэр: мансийбзэ
Диныр: Чыристэныгъэ
Ӏыхьлы лъэпкъхэр: хантхэр
Мансихэр Уикисурэтылъэм

Мансихэр (ман-бз. моансь) — Тумен областым щыщ лэпкъщ, мансийбзэм иропсалъэхэ, динкӀэ я нэхъыбэр Чыристэныгъэым пылъщ. Лъэпкъым и бжыгъэр мин 12, 500 хуэдиз мэхъур, абым и нэхъыбэр (мин 10, 917) Хант-Манси аутоном къедзыгъуэм исщ.

Last edited 6 years ago by YiFeiBot