Мансихэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Мансихэр
Famille de Vogoules 82.JPG
зэрзэджэжьхэр: моансь
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 12, 500
Здэпсохэр: Урысей
Бзэр: мансийбзэ
Диныр: чыристэндин
Ӏыхьлы лъэпкъхэр: хантхэр
Commons-logo.svg Мансихэр Уикисурэтылъэм

Мансихэр (ман-бз. моансь) — Тумен областым щыщ лэпкъщ, мансийбзэм иропсалъэхэ, динкӀэ я нэхъыбэр чыристэндиным пылъщ. Лъэпкъым и бжыгъэр мин 12, 500 хуэдиз мэхъур, абым и нэхъыбэр (мин 10, 917) Хант-Манси аутоном къедзыгъуэм исщ.

Last edited 6 years ago by YiFeiBot