Къэбэрдей пщыгъуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Къэбэрдей Пщыгъуэ, Къэбэрдей
1453 — 1825


Къэбэрдейм и нып Къэбэрдейм и дамыгъэ
Къалэнэхъышъхьэ Налшык
Бзэ(хэр) адыгэбзэ
Дин Адыгэ Хабзэ,
Ислъам,
чристэныгъэ
Къэрал Адыгэ Хэку
Джылэр 250,000 хуэдиз
ӀэнатӀэм и хабзэр Пщы ӀэнатӀэгъуэ
Лъэпкъ Адыгэ лъэпкъ
Хэкумэтх
Хэку хэзылъхьахэр
Зхэхьар
Касогей Хэку
Адыгэ Хэку
Урысей Империэ

КъэбэрдейАдыгэ Хэкум и зы пщыгъуэ. Ищхъэрэ Къаукъазым я нэхъ лъэщ пщыгъуэхэм щыщу щытащ.

Тхыдэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ӀуэрыӀуатэм зэрыжиӀэмкӀэ Инал Нэху (Нэф) и дэӀэпыкъуэгъу Къэбардэ, иджырей Къэбэрдейм къэӀэпхъуауэ щытащ, Иналым емызэгъыу. Къэбардэ дунейм ехыжа нэужь, Иналым и къуэрылъхуххэр мы щӀыпӀэм къэӀэпхъуэри, Къэбэрдейр яугуэшащ (Къэбэрдеишхуэрэ, Джылахъстэнейрэ). Инал и къуэ нэхъыжь Тобылэ къилъхуащ Инэрмэс, Жанхъуэт, Минболэт.