Къалэм и къалэкIуэцI щIыпIэ федерал мыхьэнэ зиIэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search

Къалэм и къалэкIуэцI щIыпIэ федерал мыхьэнэ зиIэ — Урысей Федерациэм и зы муниципал къэхъугъэ тип, 2006 гъэ лъандэрэ щыIэ, къэралым федерал мыхьэнэ зиIэ къалэ Мэзкуу, Бытырбыху, Севастопол сымэ яхэту.

КъалэкIуэцI муниципал къэхъугъэр, федерал къалэм хэту и зы щхьэхуит муниципал къэхъугъэу щытщ. КъалэкIуэцI къэс щIы хыхьэм щыпсэу цIыхухэм, езыхэм я щIыпIэ унафэщIхэр къыхахыж илъэс бжыгъэкIэ ерэ нэгъуэщI щIыкIэу а къалэкIуэцIым и администрациэм щылажьэхэм къыхахыжхэр[1].

ЩIыпIэ администрациэм и щIэпхъэхэр егъэзаIэ Урысей Федерациэм и Конституциэм, федерал унафэхэм елътахэу.

Псалъэм папщIэ Мэзкуу къалэкIуэцI муниципал къэхъугъэу 146 иIэщ (125 муниципал куейрэ 21 тIысыпIэрэ), Бытырбыху 111 иIэщ (81 муниципал куейрэ 30 тIысыпIэрэ).

2006 гъэм унафэщIэр ятха иуж, мыдрей къалэхэм яIа къалэкIуэцI къэхъугъэхэр зэхагъэкIыжахэщ.

Гулъытэгъуэхэр[гъэтэрэзын | edit source]