Jump to content

Категориэ:Хоруатиэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

"Хоруатиэ" категорием хэт напэкӀуэцӀхэр

‎Мы категорием итыр напэкӀуцӀ закъуэщ.