Jump to content

Категориэ:Мэлайзиэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

"Мэлайзиэ" категорием хэт напэкӀуэцӀхэр

‎Мы категорием итыр напэкӀуцӀ закъуэщ.