Категориэ:Джэдухэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Jaguar head shot.jpg

Джэдухэр

"Джэдухэр" категорием хэт напэкӀуэцӀхэр

‎Къэгъэлъэгъуар 2 напэкӀуэцӀу мы категорием итым щыщу 2.