Зей

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Зэ
Зэ гъэгъа
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: КъэкӀыгъэхэр
Къудамэ: Джылэзэхуэшъа
ХэкӀ: ТӀуанэзэгуэкӀ
ХэкӀыгъуэ: Зэгъагъэ
Лъэпкъ: Зэ
Лъэпкъыгъуэ: Зэ
Латин цӀэр
Cornus L. (1753)


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 27798
NCBI 4281

Зэ (лат-бз: Cornus, ур-бз: Кизил) — къэкӀыгъэ, 30-50 хуэдиз лъэпкъкӀэ зэщхьэщыкӀыу, я нэхъыбэр жыгхэм ящыщ тхьэмпэ-пыху, къызэрыкӀхэр иэ жыг хуэду иэ пабжъэ хуэду, адрейхэр удз-къэкӀыгъэхэм ящыщ, илъэс бжыгъэкӀэ къэкӀыу, зытӀущ гъэ псом тхьэмпэ пымыху, удзыфу щытхэ.

  • Swida лъэпӀкъым ящыщхэр - пабжъу къокӀхэ. Я нэхъыбэр декорым щхьэкӀэ къагъэкӀхэ я къудамэфэхэр плъыжьу иэ гъуэжьу зэрщытым шъхьакӀэ.
  • Benthamidia лъэпкъыр - жыг мыин хуэду щытхэ, куэду паркхэм ягъэкӀыр, я сурэт дахэм щхьэкӀэ.
  • Cornus-ымрэ Benthamidia-мрэ я мэрэкӀуэ пшхы хъунур, ауэ Ӏарысу ягъэкӀхэкъым. Swida-м и мэракӀуэхэр цӀыхум ишхмэ хуэзэранын хъуну ( ауэ бзухэм кӀасэ я хохъу )