Долганхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Долганхэр
зэрзэджэжьхэр: тыа-кихи
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 7, 885
Здэпсохэр: Урысей
Бзэр: долганыбзэ
Диныр: Чыристэныгъэ
Расэм и типыр: тунгидхэр
Ӏыхьлы лъэпкъхэр: якутхэр

Долганхэр (дол-бз. тыа-кихи) — Кросноярскэ крайм щыщ лэпкъщ, долганыбзэм иропсалъэхэ, динкӀэ я нэхъыбэр Чыристэныгъэым пылъщ. Лъэпкъым и бжыгъэр мин 7, 885 хуэдиз мэхъур, абым и нэхъыбэр (мин 5, 805) Красноярскэ крайм исщ.

Last edited 6 years ago by YiFeiBot