Jump to content

Гъаф

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Гъаф
Гъаф
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэ
ХэкӀ: Бзухэ
ХэкӀыгъуэ: Falconiformes
Лъэпкъ: Къуаргъэхэ
Лъэпкъыгъуэ: Бгъэхэ
ЛӀэужъыгъуэ: Гъаф
Латин цӀэр
Aquila pomarina Brehm, 1831
И щӀыпӀэр
сурэт
УдзыфэнэхукӀэ-гъэмахуэм бгъуэ здишъыр,
шхъуантӀэ-шӀымахуэм здэкуэчыр,
удзыфэкӀыф-илъэспсом здэпсоу


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

NCBI {{{1}}}

Гъаф (лат-бз.: Aquila pomarina, ур-бз.: Малый подорлик) — къуэкӀыпӀэ еуропэм щыпсоу бзу-шъакӀуэ инхэм ящыщ.

Аплъэпкъыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Ицхэр гъуабджу щыт, шъхьамрэ кӀыбымрэ нэхъ кӀыф хъууэ. КӀапэмрэ, дамэмрэ ицыхэр гъуабджэ-нэху щытхэ. Идэмашъхьахэм цыхужьхэр хэлъу ирокӀуэ.

КӀапэр кӀэкӀыу щыт, хуэхъуреуэ.

Бзыхэр нэхъ ин хъухэм нэхърэ, яфэмкӀэ зэхуэду щытхэ.

Хъухэм яхьэлъагъыр кг. 1,5 — 2,0 мэхъу, бзыхэм кг. 1,7 — 3,0; якӀыхьагъыр см. 59—67; хъум идамэм икӀыхьагъыр см 45—50 мэхъу; бзым см. 47—53; зэгуэхауэ ябгъуагъыр см. 134—160 мэхъур.

Жыг зэхуакухэм — псынкӀыу, джану мэлъатэ; губгъуэм — хому, занкӀыу, дамэхэмкӀэ ину дэмыуэуэ.

Здэпсохэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Еуропэм икъуэкӀыпэ лъэныкъуэмрэ, ипшъэ-къуэкӀыпэмрэ (Урысейм къуэхьапӀэ лъэныкъуэмрэ, Къаукъазымрэ) губгуэхэм, мэзхэм нэхъ кӀасу псыпцӀэ мэзхэм ядекӀэ щопсоу. Азиэ цӀыкӀум, Индиэм джоуэ. ШӀымахуэкӀэ Африкэм ипшъэ, ипшъэ-къуэкӀыпэмрэ лъэныкъуэм мэкуэчыр.

Зэрыпсохэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Губгъуэхэм, мэз-губгъуэхэм, ипшъэ-къушъхьа лъэныкъуэхэм мы мэзышхуу лъэныкъуэ къыхах, губгъуэхэм нэхъ ягунэгъу.

Бгъуэхэр жыгышъхьахэм трашъыхь, куэдым пкъызэгуэкӀыпӀэ зэхуакум идежь иэ лъэныкъуэ-къудамэшхуэхэм м. 7-17 лъэгагъу. Езы бгъуэр къудамэ гъумхэмкӀэ зэтралъхьа, икӀуэцӀым пхъафэ, къудамэ псыгъуэ, тхьампэ, удз ираубгъу. Бгъуэм ибгъуагъыр см. 50—110; лъэгагъыр см. 30—80; кӀуэцӀ лъэныкъуэм икууагъыр см. 4-5. ДжэдыкӀыу ирилъхьар 1-2.

Сурэтылъэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]