ГуэхупIэ Iуфэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Хоруатиэм и зы тIыгум и гуэхупIэ Iуфэ
ГуэхупIэ Iуфэм Iус Санторини къалэ

ГуэхупIэ Iуфэ — хым (е дэтхэнэ псылъэми) и Iуфэ, зэуэ джабэм и лъэгагъыр хым нэс метрэ бжыгъэкIэ здехуэх. Мыдрей Iуфэ тIэкIуурэ хым и лъэгагъым нэс еххэм елътауэ, гуэхупIэ Iуфэхэм тафэ яIэкъым, абыхэм я щIагъым деж занщIэу хым щыщIедзэ. ГуэхупIэ Iуфэ нэхъ хэгъэщауэ зиIэр фиордхэращ, абыхэм я джабэхэр псым къащыщхьэщыт къохъу 1 000 метрэкIэ.

Иджырей зэманым гуэхупIэм и лъэгагъыр мыинмэ, цIыху куэдым яфIэфIщ абыхэм къелъэурэ загъэпскIын. А къелъэхэр нэхъ экстремал дэхьэхыгъуэхэм хабжэр.

Иджыри феплъ[гъэтэрэзын | edit source]