Годоберийхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Годоберийхэр
зэрзэджэжьхэр: гъибдиди
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 8, 000
Здэпсохэр: Дагъыстэным
Бзэр: годоберийбзэ
Диныр: Ислъам
Расэм и типыр: еуропеойдхэр
Ӏыхьлы лъэпкъхэр: авархэр, андий лъэпкъхэр

Годоберийхэр (год-бз. гъибдиди) — Къаукъазым ис зы лъэпкъщ, годоберийбзэм иропсалъэхэ, динкӀэ мыслъымэнхэщ. Лъэпкъым и бжыгъэр мин 8, 000 мэхъур, абым и нэхъыбэр Дагъыстэным исщ.

Last edited 6 years ago by YiFeiBot