Jump to content

Вепсхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Вепсхэр
зэрзэджэжьхэр: vepsläižed
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 6, 400
Здэпсохэр: Урысей
Бзэр: вепсыбзэ
Диныр: Чыристэныгъэ
Расэм и типыр: еуропеойдхэр
Ӏыхьлы лъэпкъхэр: корелхэр

Вепсхэр (веп-бз. vepsläižed) — Карелиэм щыщ лэпкъщ, вепсыбзэм иропсалъэхэ, динкӀэ я нэхъыбэр Чыристэныгъэым пылъщ. Лъэпкъым и бжыгъэр мин 6, 400 хуэдиз мэхъур, абым и нэхъыбэр (мин 3, 423) Карелиэм исщ.

Last edited 6 years ago by YiFeiBot