БолӀыххэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
БолӀыххэр
зэрзэджэжьхэр: буйхади
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 6, 000
Здэпсохэр: Дагъыстэным
Бзэр: болӀыхыбзэ
Диныр: Ислъам
Расэм и типыр: еуропеойдхэр
Ӏыхьлы лъэпкъхэр: авархэр, андий лъэпкъхэр

БолӀыххэр (бол-бз. буйхади) — Къаукъазым ис зы лъэпкъщ, болӀыхыбзэм иропсалъэхэ, динкӀэ мыслъымэнхэщ. Лъэпкъым и бжыгъэр мин 6, 000 мэхъур, абым и нэхъыбэр Дагъыстэным исщ.

Last edited 6 years ago by YiFeiBot