Бжъэдыгъубзэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search

Бжъэдыгъубзэр (ин-бз. :Bzhedug Adyghe dialect) — адыгэхэм и зы бзэ. Бжъэдыгъубзэр Бжъэдыгъу Адыгэхэр Адыгэбзэу зэрэгущаӏэхэрэр.

Хьарыфмэ ямакъэхэр[гъэтэрэзын | edit source]

КӀэмыгуябзэ хьарыф цу [t͡sʷ] хъугъэ чъу [t͡ɕʷ] Бжъэдыгъубзэкӏэ :

Инджылыбзэ Бжъэдыгъубзэр КӀэмыгуябзэ Къэбэрдейбзэ
Кириллица IPA Кириллица IPA Кириллица IPA
shoe чъуакъэ t͡ɕʷaːqa цуакъэ t͡sʷaːqa вакъэ vaːqa
to stop учъун wət͡ɕʷən уцун wət͡sʷən увын wəvən
ox чъу t͡ɕʷə цу t͡sʷə вы
ploughshare чъуабзэ t͡ɕʷaːbza цуабзэ t͡sʷaːbza вабзэ vaːbza

Бзэхабзэ зэнымкӏырхэр[гъэтэрэзын | edit source]

Шапсыгъ -мджэ (-md͡ʒa) я -джэ (-d͡ʒa) ↔ Адрэ Адыгэбзэхэмкӏэ -мкIэ (-mt͡ʃa) я -кIэ (-t͡ʃa).

  • Шапсыгъ : Кӏалэр Адыгэбзэджэ мэгущаӏэ ↔ Кӏэмгуебзэ : Кӏалэр Адыгэбзэкӏэ мэгущаӏэ
  • Шапсыгъ : Къэлэмымджэ сэтхэ ↔ Кӏэмгуебзэ : Къэлэмымкӏэ сэтхэ

Текст[гъэтэрэзын | edit source]

Зэгорэм тыгъэжьымрэ тыгъэмрэ зынэкъокъугъэх анахь лъэшыр язэрымгъашIэу. А лъэхъан дэдэм тефэу зекIогорэ кIакIо техъуагъэу гъогум къэрыкIоу алъэгъугъ ыкIи рахъухьагъ тIумэ язэу гъогурыкIом икIакIо зыщэзгъэхэрыр анахь лъэшэу алъытэнэу. Ай дэй тыгъэжьым зэрыфэлъэкIэу къэпщэу къыригъэжьагъ. Ау ар нахь лъэшэу къепщы къэсми, гъогурыкIом кIакIом нахь зыкIоцIищахьытыгъэ. Ыужыпкъэм тыгъежьыр иморад ыужы икIыжьын фае хъугъэ.ЕтIуанэ тыгъэр къэпсыгъ, гъогурыкIор фабэ къэпагъ, ыкIи ай лъэпэтэу кIакIор зыщихыгъ. Аущтэу тыгъэжьым тыгъэр ей нахьыри нахьы зэрылъэшыр къэгурымэIомэ мэхъонэу хъугъэ.

Гулъытыгъуэ[гъэтэрэзын | edit source]