Jump to content

Бежтахэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Бежтахэр
зэрзэджэжьхэр: бежта
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 7, 000
Здэпсохэр: Дагъыстэным
Бзэр: бежтабзэ
Диныр: Ислъам
Расэм и типыр: еуропеойдхэр
Ӏыхьлы лъэпкъхэр: авархэр, цез лъэпкъхэр

Бежтахэр (беж-бз. бежта) — Къаукъазым ис зы лъэпкъщ, бежтабзэм иропсалъэхэ, динкӀэ мыслъымэнхэщ. Лъэпкъым и бжыгъэр мин 7, 000 мэхъур, абым и нэхъыбэр (мин 6, 184) Дагъыстэным исщ.

Last edited 6 years ago by YiFeiBot