Бгытхьэхьэблэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Bytkha Sochi.jpg

Бгытхьэхьэблэ (ур-бз.: Бытха) — Шъачэшхуэ хиубыдэ хьэблэ, Хьуэдзэ куейм хэту, Бзыгу и псыхъуэ хиубыду. Хым игъунэгъу Ӏуашъхьэ Бгытхьэм тет.

Тхыдэр[гъэтэрэзын | edit source]

ШӀыпӀэр убыххэм ТхьалъэӀупӀэу ялъытэт, хьэблэ дамышъыхьу абдежьым Бгытхьэгуащэ шъхьэкӀэ абдежьым ТхьэлъэӀу ирагъэкӀуэкӀыу.

Убыххэр ирагъэкӀа яуж урысхэмрэ ермэлыхэмрэ курджыхэмрэ алыджхэмрэ ягъэтӀысын кӀадза абдежьым унагъуэху.

ШӀыпӀэм и нэхъыбэр ХХ лъэхъэнэм Ворошилов К.Е. и хадэу, жыгхадэу хеубыдэ

ХХ лъэхъэнэм и 60-70 гъэхэм унэхэр куэду дашъыхьын кӀадзэ хьаблэм идежь.

ТехьэпӀэхэр[гъэтэрэзын | edit source]