Jump to content

Арчийхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Арчийхэр
зэрзэджэжьхэр: аршишттиб
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 5, 000
Здэпсохэр: Дагъыстэным
Бзэр: арчийбзэ
Диныр: Ислъам
Расэм и типыр: еуропеойдхэр
Ӏыхьлы лъэпкъхэр: лезгий лъэпкъхэр

Арчийхэр (арч-бз. аршишттиб) — Къаукъазым ис зы лъэпкъщ, арчийбзэм иропсалъэхэ, динкӀэ мыслъымэнхэщ. Лъэпкъым и бжыгъэр мин 6, 000 мэхъур, абым и нэхъыбэр Дагъыстэным исщ.

Last edited 6 years ago by YiFeiBot