Алеутхэр

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Алеутхэр
Sea otter hunters 1896.jpg
зэрзэджэжьхэр: унаңан
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 17, 500
Здэпсохэр: АШЗым
Бзэр: алеутыбзэ
Диныр: чыристэн дин, хабзэжьхэр
Расэм и типыр: арктик расэ
Ӏыхьлы лъэпкъхэр: эскимосхэр

Алеутхэр (алт-бз. унаңан) — Алеут хы тӀыгухэм щыщ лэпкъщ, алеутыбзэм иропсалъэхэ, динкӀэ я нэхъыбэр хабзэжьхэм палъщ. Лъэпкъым и бжыгъэр мин 17,500 хуэдиз мэхъур, абым и нэхъыбэр (мин 17,004) АШЗым исщ.

Last edited 6 years ago by YiFeiBot