Агулхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Агулхэр
зэрзэджэжьхэр: агъулар
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 34, 160
Здэпсохэр: Дагъыстэным
Бзэр: агулыбзэ
Диныр: мыслимэндин
Расэм и типыр: еуропеойдхэр
Зыхэхьэр: лезгин лъэпкъхэр

Агулхэр (аг-бз. агъулар) — Къаукъазым ис зы лъэпкъщ, агулыбзэм иропсалъэхэ, динкӀэ мыслимэнхэщ. Лъэпкъым и бжыгъэр мин 34, 160 мэхъур, абым и нэхъыбэр (мин 23, 314) Дагъыстэным исщ.

Last edited 6 years ago by YiFeiBot