Iэта атолл

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Науру тIыгу

Iэта атолл (ерэ теIэтыкIа атолл) — япэм атоллу щытауэ, коралл тIыгухэм я зы щытыкIэ. И нэхъыбапIэм апхуэдэ атоллхэр щIы захуэхэу щытхэщ, я лъагагъ нэхъ инхэр метрэ 50-кIэ е 60-кIэ хы Iуфэм къыщхьэщыкIхэу. КъуапэхэмкIэ атоллым гуэхупIэхэр иIэщ, икум лагунэ итщ.

Iэта атоллхэу щытхэщ Науру, Ниуе тIыгухэр, архипелаг Тонгэм хыхьэ тIыгу гуп гуэрхэр икIи нэгъуэщI тIыгухэр.

Iэта атоллхэм иджыри макатеакIэ йоджэхэр.

Литературэ[гъэтэрэзын | edit source]

  • Игнатьев Г. М. Тропические острова Тихого океана. Москва, изд-во «Мысль». 1978 гъэ, 270 напэ.