Щимэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Щимэ — зэщхьэдэхыу занщӀищ зи гъунапкъэ геометрическэ пкъыгъуэ. Щимэ лъэпкъыгъуэу мы къэкӀуэнухэр щыӀэщ:

  • плӀанэпэзанщӀэ щимэ,
  • плӀанэпэпапцӀэ щимэ,
  • плӀанэпэпагуэ щимэ,
  • бгъу зэхуэдизитӀ зиӀэ щимэ,
  • зи лъэныкъуэхэр зэхуэдиз щимэ.

Литературэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Геометрие, япэ Ӏыхьэ, планиметрие. Илъэсибл школхэмрэ курыт школхэмрэ я 6-9-нэ классхэм папщӀэ учебник. А. П. Киселёв. Къэбэрдей тхылъ тедзапӀэ. Налшык - 1954.

ТегъэщӀапӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]