Шаблон:User lez

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
lez Лезги чlал уртахдиз чlал хайидия

Мы шаблоныр усербоксу щыт. Мыр цӀыхухэтым и уней напэкӀуэцӀым хагъэувэ.

Бзэ зэхэшъыкӀыгъу хъуар:

  • {{user lez-0}} — хэшъыкӀыгъуэншэ;
  • {{user lez-1}} — кӀэдзэгъуэ (упшӀэ мы гугъу щытхэр гурыӀуэн джэуапи тыжьыфын);
  • {{user lez-2}} — курыт хэшъыкӀыгъуэ;
  • {{user lez-3}} — дэгъу хэшъыкӀын (бзэм и хабзэхэм хэшъыкӀыгъуэ иӀэн, хэукъуэгъуэхэр гъэтэрэзыфын шъхьэкӀэ);
  • {{user lez-4}} — бзэр псоуэ шъэн;
  • {{user lez-5}} — профессионалу бзэр шъэн;
  • {{user lez}} — анэдэлъхубзэ.