Jump to content

Шаблон:User ko-0

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
ko-0 이 사용자는 한국어모르거나, 이해하는 데 어려움이 있습니다.

Мы шаблоныр усербоксу щыт. Мыр цӀыхухэтым и уней напэкӀуэцӀым хагъэувэ.

Бзэ зэхэшъыкӀыгъу хъуар:

  • {{user ko-0}} — хэшъыкӀыгъуэншэ;
  • {{user ko-1}} — кӀэдзэгъуэ (упшӀэ мы гугъу щытхэр гурыӀуэн джэуапи тыжьыфын);
  • {{user ko-2}} — курыт хэшъыкӀыгъуэ;
  • {{user ko-3}} — дэгъу хэшъыкӀын (бзэм и хабзэхэм хэшъыкӀыгъуэ иӀэн, хэукъуэгъуэхэр гъэтэрэзыфын шъхьэкӀэ);
  • {{user ko-4}} — бзэр псоуэ шъэн;
  • {{user ko-5}} — профессионалу бзэр шъэн;
  • {{user ko}} — анэдэлъхубзэ.