Шаблон:User kbd-1

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
kbd-1 Мы цIыхум адыгэбзэм пэщIэдзэ тIэкIу ещIэ

Мы шаблоныр усербоксу щыт. Мыр цӀыхухэтым и уней напэкӀуэцӀым хагъэувэ.

Бзэ зэхэшъыкӀыгъу хъуар:

  • {{user kbd-0}} — хэшъыкӀыгъуэншэ;
  • {{user kbd-1}} — кӀэдзэгъуэ (упшӀэ мы гугъу щытхэр гурыӀуэн джэуапи тыжьыфын);
  • {{user kbd-2}} — курыт хэшъыкӀыгъуэ;
  • {{user kbd-3}} — дэгъу хэшъыкӀын (бзэм и хабзэхэм хэшъыкӀыгъуэ иӀэн, хэукъуэгъуэхэр гъэтэрэзыфын шъхьэкӀэ);
  • {{user kbd-4}} — бзэр псоуэ шъэн;
  • {{user kbd-5}} — профессионалу бзэр шъэн;
  • {{user kbd}} — анэдэлъхубзэ.