Шаблон:User ka

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
ka ამ მომხმარებლის მშობლიური ენა არის ქართული.

Мы шаблоныр усербоксу щыт. Мыр цӀыхухэтым и уней напэкӀуэцӀым хагъэувэ.

Бзэ зэхэшъыкӀыгъу хъуар:

  • {{user ka-0}} — хэшъыкӀыгъуэншэ;
  • {{user ka-1}} — кӀэдзэгъуэ (упшӀэ мы гугъу щытхэр гурыӀуэн джэуапи тыжьыфын);
  • {{user ka-2}} — курыт хэшъыкӀыгъуэ;
  • {{user ka-3}} — дэгъу хэшъыкӀын (бзэм и хабзэхэм хэшъыкӀыгъуэ иӀэн, хэукъуэгъуэхэр гъэтэрэзыфын шъхьэкӀэ);
  • {{user ka-4}} — бзэр псоуэ шъэн;
  • {{user ka-5}} — профессионалу бзэр шъэн;
  • {{user ka}} — анэдэлъхубзэ.