Jump to content

Шаблон:User it-1

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
it-1 Quest'utente può contribuire con un Italiano di livello semplice

Мы шаблоныр усербоксу щыт. Мыр цӀыхухэтым и уней напэкӀуэцӀым хагъэувэ.

Бзэ зэхэшъыкӀыгъу хъуар:

  • {{user it-0}} — хэшъыкӀыгъуэншэ;
  • {{user it-1}} — кӀэдзэгъуэ (упшӀэ мы гугъу щытхэр гурыӀуэн джэуапи тыжьыфын);
  • {{user it-2}} — курыт хэшъыкӀыгъуэ;
  • {{user it-3}} — дэгъу хэшъыкӀын (бзэм и хабзэхэм хэшъыкӀыгъуэ иӀэн, хэукъуэгъуэхэр гъэтэрэзыфын шъхьэкӀэ);
  • {{user it-4}} — бзэр псоуэ шъэн;
  • {{user it-5}} — профессионалу бзэр шъэн;
  • {{user it}} — анэдэлъхубзэ.