Шаблон:User id-4

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
id-4 Pengguna mampu berkontribusi dengan bahasa Indonesia mendekati penutur ibu.

Мы шаблоныр усербоксу щыт. Мыр цӀыхухэтым и уней напэкӀуэцӀым хагъэувэ.

Бзэ зэхэшъыкӀыгъу хъуар:

  • {{user id-0}} — хэшъыкӀыгъуэншэ;
  • {{user id-1}} — кӀэдзэгъуэ (упшӀэ мы гугъу щытхэр гурыӀуэн джэуапи тыжьыфын);
  • {{user id-2}} — курыт хэшъыкӀыгъуэ;
  • {{user id-3}} — дэгъу хэшъыкӀын (бзэм и хабзэхэм хэшъыкӀыгъуэ иӀэн, хэукъуэгъуэхэр гъэтэрэзыфын шъхьэкӀэ);
  • {{user id-4}} — бзэр псоуэ шъэн;
  • {{user id-5}} — профессионалу бзэр шъэн;
  • {{user id}} — анэдэлъхубзэ.