Шаблон:User hu

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
hu Ennek a szerkesztőnek magyar az anyanyelve

Мы шаблоныр усербоксу щыт. Мыр цӀыхухэтым и уней напэкӀуэцӀым хагъэувэ.

Бзэ зэхэшъыкӀыгъу хъуар:

  • {{user hu-0}} — хэшъыкӀыгъуэншэ;
  • {{user hu-1}} — кӀэдзэгъуэ (упшӀэ мы гугъу щытхэр гурыӀуэн джэуапи тыжьыфын);
  • {{user hu-2}} — курыт хэшъыкӀыгъуэ;
  • {{user hu-3}} — дэгъу хэшъыкӀын (бзэм и хабзэхэм хэшъыкӀыгъуэ иӀэн, хэукъуэгъуэхэр гъэтэрэзыфын шъхьэкӀэ);
  • {{user hu-4}} — бзэр псоуэ шъэн;
  • {{user hu-5}} — профессионалу бзэр шъэн;
  • {{user hu}} — анэдэлъхубзэ.