Шаблон:User fi-1

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
fi-1 Tämä käyttäjä osaa suomea vähän

Мы шаблоныр усербоксу щыт. Мыр цӀыхухэтым и уней напэкӀуэцӀым хагъэувэ.

Бзэ зэхэшъыкӀыгъу хъуар:

  • {{user fi-0}} — хэшъыкӀыгъуэншэ;
  • {{user fi-1}} — кӀэдзэгъуэ (упшӀэ мы гугъу щытхэр гурыӀуэн джэуапи тыжьыфын);
  • {{user fi-2}} — курыт хэшъыкӀыгъуэ;
  • {{user fi-3}} — дэгъу хэшъыкӀын (бзэм и хабзэхэм хэшъыкӀыгъуэ иӀэн, хэукъуэгъуэхэр гъэтэрэзыфын шъхьэкӀэ);
  • {{user fi-4}} — бзэр псоуэ шъэн;
  • {{user fi-5}} — профессионалу бзэр шъэн;
  • {{user fi}} — анэдэлъхубзэ.