Шаблон:User ca-3

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
ca-3 Aquest usuari pot contribuir amb un nivell avançat de català

Мы шаблоныр усербоксу щыт. Мыр цӀыхухэтым и уней напэкӀуэцӀым хагъэувэ.

Бзэ зэхэшъыкӀыгъу хъуар:

  • {{user ca-0}} — хэшъыкӀыгъуэншэ;
  • {{user ca-1}} — кӀэдзэгъуэ (упшӀэ мы гугъу щытхэр гурыӀуэн джэуапи тыжьыфын);
  • {{user ca-2}} — курыт хэшъыкӀыгъуэ;
  • {{user ca-3}} — дэгъу хэшъыкӀын (бзэм и хабзэхэм хэшъыкӀыгъуэ иӀэн, хэукъуэгъуэхэр гъэтэрэзыфын шъхьэкӀэ);
  • {{user ca-4}} — бзэр псоуэ шъэн;
  • {{user ca-5}} — профессионалу бзэр шъэн;
  • {{user ca}} — анэдэлъхубзэ.