Шаблон:User bew-1

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
bew-1 Nyang maké ni cuma bise basa Betawi dikit doangan.

Мы шаблоныр усербоксу щыт. Мыр цӀыхухэтым и уней напэкӀуэцӀым хагъэувэ.

Бзэ зэхэшъыкӀыгъу хъуар:

  • {{user bew-0}} — хэшъыкӀыгъуэншэ;
  • {{user bew-1}} — кӀэдзэгъуэ (упшӀэ мы гугъу щытхэр гурыӀуэн джэуапи тыжьыфын);
  • {{user bew-2}} — курыт хэшъыкӀыгъуэ;
  • {{user bew-3}} — дэгъу хэшъыкӀын (бзэм и хабзэхэм хэшъыкӀыгъуэ иӀэн, хэукъуэгъуэхэр гъэтэрэзыфын шъхьэкӀэ);
  • {{user bew-4}} — бзэр псоуэ шъэн;
  • {{user bew-5}} — профессионалу бзэр шъэн;
  • {{user bew}} — анэдэлъхубзэ.