Шаблон:User ady

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
ady Мы цIыфым Адыгэбзэ КӀахыбзэр и ныдэлъфыбзэ

Мы шаблоныр усербоксу щыт. Мыр цӀыхухэтым и уней напэкӀуэцӀым хагъэувэ.

Бзэ зэхэшъыкӀыгъу хъуар:

  • {{user ady-0}} — хэшъыкӀыгъуэншэ;
  • {{user ady-1}} — кӀэдзэгъуэ (упшӀэ мы гугъу щытхэр гурыӀуэн джэуапи тыжьыфын);
  • {{user ady-2}} — курыт хэшъыкӀыгъуэ;
  • {{user ady-3}} — дэгъу хэшъыкӀын (бзэм и хабзэхэм хэшъыкӀыгъуэ иӀэн, хэукъуэгъуэхэр гъэтэрэзыфын шъхьэкӀэ);
  • {{user ady-4}} — бзэр псоуэ шъэн;
  • {{user ady-5}} — профессионалу бзэр шъэн;
  • {{user ady}} — анэдэлъхубзэ.