Jump to content

Шаблон:Tlp

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Документациэ Документациэ

Шаблоныр зтегъэпсыхьар адрей шаблонэм я пэраметырхэр игъэпсыну. Къызэргъэсэбэпыр:

{{tlx|Country|нып=}}