Шаблон:Taxobox

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Документациэ Документациэ

Таксонхэм я цӀэхэр нэхъыбэм адыгэбзэкӀэ тхауэ щытын хуэй, макӀэ гупхэм щымыхъукӀэ - щӀэныгъэ лъэжьыгъэхэм яде хамэцӀэхэр къызхэнахэр. НэхъыфӀу хъунур адыгэцӀэм игъусу вики-техьэпӀэ иӀу латиныцӀэри къэгъэсэбэпын, мыбы хуэду:

[[Pícea|Псей]]. Апхуэдэр къышъхьэпэну адыгэ цӀэхэм хэгъуэщыхь къыхэмыкӀыну.

Параметыр хуэныкъуэхэр

 • regnum - дунейпсом и лъэпкъыгъуэ, абы щыщ зы мыхьанэ: КъэкӀыгъэхэр, Псэушъхьэхэр, Ӏэргъэбэгухэр, Бактериэхэр, Археихэр, Вирусхэр.
 • latin - дунейпсом и цӀэ таксоным (гупхэм я нэхъыбэм - цӀэр латиныбзэкӀэ; дунейпсо цӀэхэр вирус лъэпкъым яхэр мы латинуи щытыфыну);

Параметр хуэмыныкъуэфын

 • name - Организмым и картэм и цӀэ (имытхамэ, тхыгъэм и цӀэр ипӀэм итыну);
 • image file - файлым и цӀэ сурэт здэкӀыгъум зытепсэлъыхьыр тету;
  • image title - сурэтым тетым и гугъ, зылъагъуфыр, сурэтхэр изылъхьэн хуэмейхэм иэ измылъхьэфхэм (тхыгъэм и цӀэм хозэ, и пэраметырхэр хъэрзыну имытхамэ);
  • image descr - Сурэтым кӀэт псалъэр. ТӀуанэ мыхъун шъхьэкӀэ, игъэлъагъуэкъым, картэм и псалъащхьэм техуэу абы хуэду щытмэ (name=и гугъ ишъмэ иэ апхуэди щымыӀэмэ, къагъэсэбэт тхыгъэм и псалъашъхьэр);
  • параметырищ къэбжэкӀахэм ипӀэкӀэ къэбгъэсэбэпыфынур images_set хут зэхэтыкӀэ щын шъхьэкӀэ, сурэт зытӀущ хуэду (сурэтиплӀ къэбгъэсэбэпыфыну);
 • superregnum - лъэпкъышхуэщхьэ;
 • subregnum - лъэпкъышхуэ къуэдзэ;
 • вирус гуп - системэм хэмыт вирусхэм я гуп БалтиморымкӀэ: I,II,III,IV,V,VI,VII.
 • лъэныкъуэ - лъэныкъуэ (кӀэтӀирысхэмрэ билатералхэмрэ);
 • лъэныкъуэужь - лъэныкъуэужь (япэреижэхэмрэ, тӀуанэжэхэмрэ);
 • superphylum - типыщхьэ псэушъхьэ къуэдейхэм;
 • phylum - типхэр, псэушъхьэ къуэдейхэм;
 • subphylum - тип къуэдзэ псэушъхьэ къуэдейхэм;
 • superdivisio - къудамащхьэ къэкӀыгъэ къуэдейхэм;
 • divisio - къудамэ къэкӀыгъэ къуэдейхэм;
 • subdivisio - къудамэ къуэдзэ къэкӀыгъэ къуэдейхэм;
 • superclassis - хэкӀыщхьэ я щхьэщыт;
 • classis - хэкӀ
 • subclassis - хэкӀ къуэдзэ
 • superordo - хэкӀыгъуащхьэ
 • ordo - хэкӀыгъуэ
 • subordo - хэкӀыгъуэ къуэдзэ
 • infraordo - инфрэхэкӀыгъуэ
 • superfamilia - лъэпкъыщхьэ
 • familia - лъэпкъ
 • subfamilia - лъэпкъ къуэдзэ
 • supertribus - трибусыщхьэ
 • tribus - трибус
 • subtribus - трибус къуэдзэ
 • genus - лъэпкъыгъуэ
 • subgenus - лъэпкъ къуэдзэ
 • supersectio - секциэшхуэ
 • sectio - секциэ
 • subsectio - секциэ къуэдзэ
 • species - лӀэужъыгъуэ
 • subspecies - лӀэужъыгъуэ къуэдзэ
 • unranked - рангыншэ
 • latin - таксонымрэ зытхамрэ я цӀэ
 • section name - таксон кӀуэхэм я псалъащхьэу щыт;
 • range map - файлм и цӀэ картэ зыхиубыдэхэм ягъусу.
  • range map caption - картэ Ареалым шъхьэщыт псалъашъхьэ (и параметырхэм хъэрзыну имытхамэ)
  • range map width - картым и бгъуагъыр (250px, и параметырхэм хъэрзыну имытхамэ)
  • range legend - картхэм я хъыбарыжьыр. Тхылъ хуит.
 • wikispecies - напэкӀуэцӀым и цӀэ ВикилӀэужъыгъэхэм
 • commons - напэкӀуэцӀым и цӀэ Викисурэтылъэм
 • itis - таксоным и индекс сайтым http://www.itis.gov/ ;
 • ncbi — таксоным и индекс сайтым http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/ .

КъэкӀыгъэхэм

{{taxobox
 | name = 
 | image file = 
 | image title = 
 | image descr = 
 | regnum = КъэкӀыгъэхэр
 | divisio = 
 | classis = 
 | ordo = 
 | familia = 
 | genus = 
 | latin = {{Btname|}}
 | section name = 
 | section text = 
 | wikispecies = 
 | commons = 
 | itis = 
 | ncbi = 
}}

Псэушъхьэхэм

{{taxobox
 | name     = 
 | image file  = 
 | image descr = 
 | regnum    = Псэушъхьэ
 | phylum    = 
 | subphylum  = 
 | classis   = 
 | ordo     = 
 | subordo   = 
 | familia   = 
 | genus    = 
 | species   = 
 | latin    = {{Btname|}} 
 | wikispecies = 
 | commons   = 
 | itis     = 
 | ncbi     = 
 | range map  = 
 | range legend = 
}}