Шаблон:Statesman/doc

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search

Шаблон-картэ къэрал тхьэмадэм[edit source]

Япэрей информациэр[edit source]

{{Statesman
 | адыгэцӀэ       = (цӀыхум и цӀэр)*
 | и цӀэдыдэ      = (цӀыхум и цэр и анэдэлъхубзэмкӀэ)
 | сурэт        = (цӀыхум и сурэт)
 | псалъэкӀэдзэ     = (сурэтым кӀэтыну псалъэр)
 | сурэтым и бгъуагъыр = (сурэтым и бгъуагъыр пикселхэмкӀэ, имытхамэ - 280px щытыну)

ӀэнатӀэпӀэхэм я информациэ[edit source]

 | ӀэнатӀэпӀэ      = (цӀыхум и ӀэнатӀэпӀэр)*
 | зэкӀэлъыпыту     = (номерыр зэкӀэлъыпыту)
 | фызхэр-зэкӀэлъыпыту = (номерыр зэкӀэлъыпыту фызым шъхьэкӀэ)
 | цӀэ зэрихьэр     = (цӀэ зэрихьэр щытетам щыгъуэ)
 | нып         = (и ӀэнатӀэпӀэм хуэгъэфэша ныпыр)
 | щытехьэр       = (щытехьэр)*
 | щытекӀар       = (щытекӀар)*
 иэ:
 | щытетар       = (щытетар)*
 | япэ итар       = (япэ итар)*
 | яуж ихьэр      = (яуж ихьэр)*
 | ӀэнатӀэштэгъуэ махуэр = (ӀэнатӀэштэгъуэ махуэр)
 | къыщыкӀэрыкӀар    = (къыщыкӀэрыкӀар)
 | лъэужырыт      = (цӀыхум и быным щыщ лъэужырыт хъунур)
 | ӀэнатӀэ дэзӀыгъар1  = (цӀыхум и ӀэнатӀэр дэзӀыгъ)
 | ӀэнатӀэ дэзӀыгъар1щытехьэр = (ӀэнатӀэ дэзӀыгъар щытехьэр)
 | ӀэнатӀэ дэзӀыгъар1щытекӀар = (ӀэнатӀэ дэзӀыгъар щытекӀар)
 | регент1       = (цӀыхум и регент)
 | регент1щытехьэр   = (регентыр щытехьэр)
 | регент1щытекӀар   = (регентыр щытекӀар)
 | премьер       = (премьер-министр)
 | вице-президент    = (вице-президент )
 | президент      = (президент)
 | монарх        = (монарх)
 | губернатор      = (губернатор)
 | вице-губернатор   = (вице-губернатор)
 | тепсалъэхьын     = (ӀэнатӀэм тепсалъэхьын)


Персоналиэм щыщ[edit source]

 | диныр         = (дин зыпылъар)
 | къыщыхъуар      = (къыщыхъуа махуэр)
 | къыздэхъуар      = (къыздэхъуар)
 | дунем щехыжьар    = (дунем щехыжьар)
 | дунем здехыжьар    = (дунем здехыжьар)
 | здыкӀэлъхьэр     = (здыкӀэлъхьэр)
 | унэцэӀр        = (лъэпкъ къызхэкӀар)
 | къыщылъхуам цӀэ траӀуар = (къыщылъхуам цӀэ траӀуар)
 | адэр         = (адэр)
 | анэр         = (анэр)
 | шъхьэгъусэр      = (шъхьэгъусэр)
 | быныр         = (быныр)

Дзэм и къулыкъур[edit source]

 | къулыкъур щихьэр  = (къулыкъур щихьэ гъэхэр)
 | къэрал зыщыщыр   = (къэрал зыщыщ къэралымрэ организациэ зыпышъамрэ)
 | дзэ зхэтар     = ((дзэ, хыдзэ, пэмыкӀ). НэкӀыу къэгъэнэн хуэй, дзэм и организациэр мыформалну щытамэ)
 | ӀэнатӀэр      = (ӀэнатӀэ нэхъ ину здынэсар/дзэм и ӀэнатӀэ) * 
 | дзэр зэришахэр   = (дзэр зэришахэм я цӀэхэр; дзэзэшэхэм шъхьакӀэ итхэн хуэй)
 | зауэ зхэтар     = (зауэ нэхъ цӀэрыӀуэ зыхэтахэр къэбжэкӀын хуэй)

ЩӀэныгъэ лэжьыгъэхэр[edit source]

 | щӀэныгъэм и сферэр = (щӀэныгъэм и сферэр)
 | здэлэжьар      = ( здэлэжьар)
 | зэрацӀыхур     = (лэжыгъэ цӀэрыӀуэ зэрыхъуар)

ПэмыкӀхэр[edit source]

 | партиэ        = (политэ партиэр)
 | лэжьыгъэр      = (цӀыхум и лэжьыгъэр)
 | профессиэ      = (цӀыхум и профессиэр)
 | еджэныгъэ      = (еджэныгъэр)
 | щӀэныгъэмкӀэ и пӀэр = (щӀэныгъэмкӀэ и пӀэр)
 | щӀыхьхэр       = (щӀыхь къыхьахэр)
 | ӀэпэкӀэдзыр     = (ӀэпэкӀэдзыр)
 | монограммэр     = (монограммэр)
 | сайт         = (и сайтыр)
 | Commons       = ([[Викисурэтылъэ]]м иде цӀэ зэритыр)
 | Rodovid       = ([[Родовод]]ым идежь и напэкӀуэцӀым и номерыр)
}}

Шаблон хьэзырыр[edit source]

{{Statesman
 | адыгэцӀэ       = 
 | и цӀэдыдэ      = 
 | сурэт        = 
 | сурэтым и бгъуагъыр = 
 | псалъэкӀэдзэ     = 
 | ӀэнатӀэпӀэ      = 
 | нып         = 
 | щытетар       =
 | щытехьэр       = 
 | щытекӀар       = 
 | япэ итар       = 
 | яуж ихьэр      = 
 | къыщыхъуар      = 
 | къыздэхъуар     = 
 | дунем щехыжьар    = 
 | дунем здехыжьар   = 
 | лъэпкъыр       = 
 | адэр         = 
 | анэр         = 
 | шъхьэгъусэр     = 
 | быныр        = 
 | ӀэпэкӀэдзыр     = 
}}