Jump to content

Шаблон:See also

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Иджыри еплъ: Хэукъуэгъуэ: Зы тхыгъэ хэгъэхьэуэ щыткъым.
Документациэ Документациэ

Зэрагъэсэбэп

  • Шаблоным параметыр 15 нэс иӀэфыну, ауэ япэрера счыгъуи амал имыӀу хэтын хуэр, хэукъуэгъуэ къыдимдзын шъхьэкӀэ.
  • Тхылъыр динамичну зэхохьэри абым шъхьэкӀэ псалъэ зэхуаку хъуам счыгъуи зэхэдз (",") хэту щытыну.
  • Параметыр 15 фӀэкӀыу тхыгъэ итхауэ щытмэ, хэукъуэгъуэ зэриӀэм шъхьэкӀэ псалъэ къыдидзыну.