Шаблон:Protected page/doc

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Шаблоныр зтегъэпсыхьар хъыбар игъэщӀэну напэкӀуэцӀ здитыр хъумэным зэрщӀэтыр. Параметыр тӀу иӀэ — anonim, аноним къуэдейхэм ящихъумэмэ; all — дэтхэнэми, псоуэ хъуами ящыхъумэмэ, тхьэмадэхэм щымыхъукӀэ. Къызэрагъэщхьэпэ:

{{Protected page|anonim}}
{{Protected page|all}}