Jump to content

Шаблон:Infobox weather

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Документациэ Документациэ

Зтегъэпсыхьэр

Карт-шаблон, къалэхэм, хьэблэхэм, пэмыкӀ шӀыпӀэхэм тепсэлъыхь тхыдэхэм теухуа я климэт хъыбархэр къигъэлъэгъуэну.

Къызэргъасэбэп

{{Infobox weather
|ЩӀыпӀэ_цӀэр_еуэ=
|Къызхэхар=

| ЩӀыш_курыту   =     | ЩӀыш_курыту_къехыр  =
| Маз_курыту    =     | Маз_курыту_къехыр  =
| Гъатх_курыту   =     | Гъатх_курыту_къехыр =
| Мэл_курыту    =     | Мэл_курыту_къехыр  =
| Накъ_курыту   =     | Накъ_курыту_къехыр  =
| Мэкъу_курыту   =     | Мэкъу_курыту_къехыр =
| Бадз_курыту   =     | Бадз_курыту_къехыр  =
| Шыщхь_курыту   =     | Шыщхь_курыту_къехыр =
| ФокӀ_курыту   =     | ФокӀ_курыту_къехыр  =
| Жэп_курыту    =     | Жэп_курыту_къехыр  =
| ЩакӀу_курыту   =     | ЩакӀу_курыту_къехыр =
| Дыгъ_курыту   =     | Дыгъ_курыту_къехыр  =
| Гъэ_курыту    =     | Гъэ_курыту_къехыр  =

| ЩӀыш_курыту_мин =     | ЩӀыш_курыту_макс   =
| Маз_курыту_мин  =     | Маз_курыту_макс   =
| Гъатх_курыту_мин =     | Гъатх_курыту_макс  =
| Мэл_курыту_мин  =     | Мэл_курыту_макс   =
| Накъ_курыту_мин =     | Накъ_курыту_макс   =
| Мэкъу_курыту_мин =     | Мэкъу_курыту_макс  =
| Бадз_курыту_мин =     | Бадз_курыту_макс   =
| Шыщхь_курыту_мин =     | Шыщхь_курыту_макс  =
| ФокӀ_курыту_мин =     | ФокӀ_курыту_макс   =
| Жэп_курыту_мин  =     | Жэп_курыту_макс   =
| ЩакӀу_курыту_мин =     | ЩакӀу_курыту_макс  =
| Дыгъ_курыту_мин =     | Дыгъ_курыту_макс   =
| Гъэ_курыту_мин  =     | Гъэ_курыту_макс   =

| ЩӀыш_а_мин    =     | ЩӀыш_а_макс     =
| Маз_а_мин    =     | Маз_а_макс      =
| Гъатх_а_мин   =     | Гъатх_а_макс     =
| Мэл_а_мин    =     | Мэл_а_макс      =
| Накъ_а_мин    =     | Накъ_а_макс     =
| Мэкъу_а_мин   =     | Мэкъу_а_макс     =
| Бадз_а_мин    =     | Бадз_а_макс     =
| Шыщхь_а_мин   =     | Шыщхь_а_макс     =
| ФокӀ_а_мин    =     | ФокӀ_а_макс     =
| Жэп_а_мин    =     | Жэп_а_макс      =
| ЩакӀу_а_мин   =     | ЩакӀу_а_макс     =
| Дыгъ_а_мин    =     | Дыгъ_а_макс     =
| Гъэ_а_мин    =     | Гъэ_а_макс      =

| ЩӀыш_псыр    =
| Маз_псыр     =
| Гъатх_псыр    =
| Мэл_псыр     =
| Накъ_псыр    =
| Мэкъу_псыр    =
| Бадз_псыр    =
| Шыщхь_псыр    =
| ФокӀ_псыр    =
| Жэп_псыр     =
| ЩакӀу_псыр    =
| Дыгъ_псыр    =
| Гъэ_псыр     =

|}}
 • ЩӀыпӀэр_цӀэм_еуэ — ЩӀыпӀэм и цӀэр (къалэ, хьэблэ, хы тӀыгу), цӀэр еуэ зэдзэкӀауэ итхауэ.
 • Къызхэхар — Хъыбарыр къызхэхар.
 • ЩӀыш_курыту — джэщмахуэ курыт температурэр щӀышылэмрэ адрейхэмрэ.
 • ЩӀыш_курыту_мин — джэщмахуэ курыт минимал температурэр щӀышылэмрэ адрейхэмрэ.
 • ЩӀыш_курыту_макс — джэщмахуэ курыт максимал температурэр щӀышылэмрэ адрейхэмрэ.
 • ЩӀыш_а_мин — абсолут минимумыр щӀышылэмрэ адрейхэмрэ.
 • ЩӀыш_а_макс — абсолут максимумыр щӀышылэмрэ адрейхэмрэ.
 • ЩӀыш_курыту_къехыр — курыту уэуэ кэхыр щӀышылэмрэ адрейхэмрэ.
 • ЩӀыш_псыр — псым и температурэ курытыр щӀышылэмрэ адрейхэмрэ. (Ӏуфэм Ӏут къалэхэм шъхьэкӀэ)

Хъыбархэр зэритхэн хуэйр цифрэ псоуэ иэ зэгуэудауэ пунтэмкӀэ нэхъ зэхумгъэкӀыу — яужым езым автомату зэрихъуэкӀыжьыну.

Температурэр зэритхэн хуэр Целсиэ и градусхэмкӀэ (°C), къеххэр — миллиметырхэмкӀэ.

Параметыру хъуар итхэн хуэуэ щыткъым. Мыбы хуэдуи бышъ хъуну: курыт максимумыр, курыт минимумыр, къеххэм я бжыгъэр джоуэ.