Шаблон:Infobox settlement Russia

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Документациэ Документациэ
{{Infobox settlement Russia
 |статусыр              = 
 |адыгэцӀэр              = 
 |ицӀэ дыдэр             = 
 |дэмыгъэ               = 
 |нып                 = 
 |lat_deg               = |lat_min = |lat_sec = 
 |lon_deg               = |lon_min = |lon_sec = 
 |CoordAddon             = 
 |CoordScale             = 
 |къэралым и шӀыпӀэтхыпхъэм и инагъыр = 
 |хэкум и шӀыпӀэтхыпхъэм и инагъыр  = 
 |хэку                = 
 |тхылъым хэкур            = 
 |куейр зыхуэдэр           = 
 |куей                = 
 |тхылъым куейр            = 
 |тӀысыпӀэр зыхуэдэр         = 
 |тхылъым тӀысыпӀэр          = 
 |кӀуэцӀ гуэшыгъуэр          = 
 |тхьэмадэр зыхуэдэр         = 
 |тхьэмадэ              = 
 |щыхалъхьа махуэр          =
 |япэреуэ и гугъыр          = 
 |и цӀэуэ щытар            = 
 |статус щыкӀэдзауэ          = 
 |и инагъыр              = 
 |хьэблэкум и лъэгагъыр        = 
 |джылэ                = 
 |джылэбжыгъэм и гъэр         = 
 |Ӏувагъыр              = 
 |агломерациэ             = 
 |лъэпкъхэр              = 
 |динхэр               = 
 |этнохоронимыр            = 
 |зэманыгъуэр             = 
 |телефоным и кодыр          = 
 |почтэ индексыр           = 
 |почтэ индексхэр           = 
 |автом и кодыр            = 
 |категориэ Commons идеж       = 
 |сайт                = 
}}