Шаблон:Infobox settlement2

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Документациэ Документациэ
{{Infobox settlement2
 |статусыр               = 
 |адыгэцӀэр               = 
 |и цӀапэр               = 
 |здыхыхьэр              = 
 |къэрал                = 
 |дэмыгъэ               = 
 |нып                 = 
 |дэмыгъэм и бгъуагъ          = 
 |ныпым и бгъуагъ           = 
 |lat_dir               = |lat_deg = |lat_min = |lat_sec = 
 |lon_dir               = |lon_deg = |lon_min = |lon_sec = 
 |CoordAddon              = 
 |CoordScale              = 
 |къэралым и шӀыпӀэтхыпхъэм и инагъыр  = 
 |хэкум и шӀыпӀэтхыпхъэм и инагъыр   = 
 |куейм и шӀыпӀэтхыпхъэм и инагъыр   = 
 |хэкур зыхуэдэр            = 
 |хэкур                = 
 |тхылъым хэкур            = 
 |куейр зыхуэдэр            = 
 |куей                 = 
 |тхылъым куейр            = 
 |жылагъуэр зыхуэдэр          =
 |жылагъуэ               = 
 |тхылъым жылагъуэр          = 
 |къэралым и шӀыпӀэтхыпхъэр       = 
 |хэкум и шӀыпӀэтхыпхъэр        = 
 |куейм и шӀыпӀэтхыпхъэр        = 
 |жылагъуэм и шӀыпӀэтхыпхъэр      = 
 |кӀуэцӀ гуэшыгъуэр           = 
 |тхьэмадэр зыхуэдэр          = 
 |тхьэмадэ               = 
 |щаухуар               = 
 |япэу щытепсэлъыхьар         = 
 |япэрей цIэхэр            = 
 |статусыр щыщӀэдзауэ          = 
 |и инагъыр              = 
 |лъэгагъэр зыхуэдэр          = 
 |лъэгагъэр              = 
 |климат                = 
 |нэхъыщхьэ бзэ            = 
 |жылэ                 = 
 |жылэбжыгъэм и гъэр          = 
 |Ӏувагъыр               = 
 |агломерациэ             = 
 |лъэпкъхэр              = 
 |динхэр                = 
 |дэсхэм зэреджэр           = 
 |зэманыгъуэр             = 
 |DST                 = 
 |телефоным и кодыр          = 
 |почтэ индексыр            = 
 |почтэ индексхэр           = 
 |автом и кодыр            = 
 |идентификаторыр зыхуэдэр       = 
 |бжыгъэмкӀэ идентификаторыр      = 
 |категориэ Commons идеж        = 
 |сайтыр                = 
 |сайтым и бзэр            = 
}}