Шаблон:Infobox settlement

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Хьэблэ
{{{1}}}
Документациэ Документациэ
{{Infobox settlement
 |статусыр               = 
 |адыгэцӀэр              = 
 |и цӀэ дыдэр             = 
 |зыхэхьэр               = 
 |къэрал                = 
 |дэмыгъ                = 
 |нып                 = 
 |дэмыгъэм и бгъуагъ          = 
 |ныпым и бгъуагъ           = 
 |lat_dir               = |lat_deg = |lat_min = |lat_sec = 
 |lon_dir               = |lon_deg = |lon_min = |lon_sec = 
 |CoordAddon              = 
 |CoordScale              = 
 |къэралым и щӀыпӀэ тхыпхъэм и инагъыр = 
 |хэкум и щӀыпӀэ тхыпхъэм и инагъыр  = 
 |куейм и щӀыпӀэ тхыпхъэм и инагъыр  = 
 |хэкур зыхуэдэр            = 
 |хэкур                = 
 |тхылъым хэкур            = 
 |куейр зыхуэдэр            = 
 |куей                 = 
 |тхылъым куейр            = 
 |къэралым и шӀыпӀэтхыпхъэр      = 
 |хэкум и шӀыпӀэтхыпхъэр        = 
 |куейм и шӀыпӀэтхыпхъэр        = 
 |кӀуэцӀ гуэшыгъуэр          = 
 |тхьэмадэр зыхуэдэр          = 
 |тхьэмадэ               = 
 |махуэ щыхалъхьар           = 
 |япэреуэ и гугъыр           = 
 |и цӀэуэ щытахэр           = 
 |статус щыкӀэдзауэ          = 
 |и инагъыр              = 
 |лъагагъэр зыхуэдэр          = 
 |хьэблэкум и лъагагъэр        = 
 |климат                = 
 |нэхъыщхьэ бзэ            = 
 |джылэ                = 
 |джылэбжыгъэм и гъэр         = 
 |Ӏувагъыр               = 
 |агломерациэ             = 
 |лъэпкъхэр              = 
 |динхэр                = 
 |этнохоронимыр            = 
 |зэманыгъуэр             = 
 |DST                 = 
 |телефоным и кодыр          = 
 |почтэ индексыр            = 
 |почтэ индексхэр           = 
 |автом и кодыр            = 
 |идентификаторыр зыхуэдэр       = 
 |цифрэмкӀэ идентификаторыр      = 
 |категориэ Commons идеж        = 
 |сайтыр                = 
 |сайтым и бзэр            = 
}}