Шаблон:High risk

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Гу лъытэ! Мыр шаблон нэхъыбу къагъэсэбэпхэм ящыщ (мин 20 мы нэхъ макӀыу хэгъувэгъуэ иӀэ).
И зэхъуэкӀыгъуэ къэс гугъ ин трелъхьэ «Викимедиэм» и фонд серверхэм. Япэ кӀышъэ зэхъуэкӀыгъуэ хэплъхьэм и зэхуагъэр зэгъашъи, ахэр уи пӀэм зэрыхъур еплъ, тест напэкӀуэцӀхэми ядежь.
Ишэным и информациэр здэбгъуэтыфынур напэкӀуэцӀ статистикэхэм идежь, лъэныкъуэ «Лэжьыгъэ етам ежэгъу иӀэр».
Документациэ Документациэ

Мы гулъытыгъуэр здыхэгъувэн хуэр критическэ шаблон мин 20-м фӀэкӀыу, мы нэхъ макӀыу, хэгъувэгъуэ зиӀэхэм я документациэхэм.