Jump to content

Шаблон:Flagcountry/Югослау

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Документациэ Документациэ

Мыр шаблоным шъхьэкӀэ и документациэ Flagcountry/Югослау. Автоматическу сгенерирована щӀащ мис мы Template:Flagcountry/flag

Шаблон:Flagcountry/Югослау Къэралым и ныпым и информациэр хэлъ, езыр хэгъэхьан хуэмеуэ. Езыр хуиту къагъэсэбэп нэмыщӀ шаблонхэмкӀэ, мыбы хуэдэ {{Flagcountry}}, {{Flag}} пэмыкӀхэм джоуэ. Ныпхэм я системэм тепсэлъыхьын шъхьэкӀэ, напэкӀуэцӀ къэвгъэсэбэп Ныпхэм я шаблонхэм и тепсэлъыхьыпӀэ.

Къэвгъэсэбэп кэшым и гэкъабзэгъуэ функциэр мы шаблоныр зэфхъуэкӀа яуж.

Стандарт параметхэр

Параметрым и цӀэр И мыхьэнэр ТепсэлъыхьыпӀэр
alias Югослау Нэхъышъхьэ тхыгъэм и цӀэр (Югослау)
flag alias Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg Сурэтым и цӀэр (File:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg ижьыгъурабгъумкӀэ къэгъэлъэгъуа)

Ныпым и вариантхэр

ХэӀуаныпым и сурэт (40px)Сурэтым и цӀэр
1992Flag of FR Yugoslavia.svg
СРЮFlag of FR Yugoslavia.svg
НОАЮYugoslav Partisans flag 1945.svg
1918Flag of Yugoslavia (1918–1943).svg
королевствоFlag of Yugoslavia (1918–1943).svg
ВМСNaval Ensign of Yugoslavia (1949-1993).svg
ВМС1918Naval_Ensign_of_the_Kingdom_of_Yugoslavia.svgКъызэргъэсэбэпыным и параметырхэр

  • {{Flag|Югослау}} > Югослау
  • {{Flagcountry|Югослау}} > Югослау Югослау
Ныпым къызэргъэсэбэпыным и вариантхэр
  • {{Flag|Югослау|1992}} > Югослау