Шаблон:Flagcountry/Урысей империэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Документациэ Документациэ

Мыр шаблоным шъхьэкӀэ и документациэ Flagcountry/Урысей империэ. Автоматическу сгенерирована щӀащ мис мы Template:Flagcountry/flag

Шаблон:Flagcountry/Урысей империэ Къэралым и ныпым и информациэр хэлъ, езыр хэгъэхьан хуэмеуэ. Езыр хуиту къагъэсэбэп нэмыщӀ шаблонхэмкӀэ, мыбы хуэдэ {{Flagcountry}}, {{Flag}} пэмыкӀхэм джоуэ. Ныпхэм я системэм тепсэлъыхьын шъхьэкӀэ, напэкӀуэцӀ къэвгъэсэбэп Ныпхэм я шаблонхэм и тепсэлъыхьыпӀэ.

Къэвгъэсэбэп кэшым и гэкъабзэгъуэ функциэр мы шаблоныр зэфхъуэкӀа яуж.

Стандарт параметхэр

Параметрым и цӀэр И мыхьэнэр ТепсэлъыхьыпӀэр
alias Урысей империэ Нэхъышъхьэ тхыгъэм и цӀэр (Урысей империэ)
flag alias Flag of Russia.svg Сурэтым и цӀэр (File:Flag of Russia.svg ижьыгъурабгъумкӀэ къэгъэлъэгъуа)

Ныпым и вариантхэр

ХэӀуаныпым и сурэт (40px)Сурэтым и цӀэр
1858Flag of the Russian Empire (black-yellow-white).svgКъызэргъэсэбэпыным и параметырхэр

Ныпым къызэргъэсэбэпыным и вариантхэр
  • {{Flag|Урысей империэ|1858}} > Урысей империэ