Шаблон:Flagcountry/Урысей Федерациэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Документациэ Документациэ

Мыр шаблоным шъхьэкӀэ и документациэ Flagcountry/Урысей Федерациэ. Автоматическу сгенерирована щӀащ мис мы Template:Flagcountry/flag

Шаблон:Flagcountry/Урысей Федерациэ Къэралым и ныпым и информациэр хэлъ, езыр хэгъэхьан хуэмеуэ. Езыр хуиту къагъэсэбэп нэмыщӀ шаблонхэмкӀэ, мыбы хуэдэ {{Flagcountry}}, {{Flag}} пэмыкӀхэм джоуэ. Ныпхэм я системэм тепсэлъыхьын шъхьэкӀэ, напэкӀуэцӀ къэвгъэсэбэп Ныпхэм я шаблонхэм и тепсэлъыхьыпӀэ.

Къэвгъэсэбэп кэшым и гэкъабзэгъуэ функциэр мы шаблоныр зэфхъуэкӀа яуж.

Flag of Russia.svg

Стандарт параметхэр

Параметрым и цӀэр И мыхьэнэр ТепсэлъыхьыпӀэр
alias Урысей Федерациэ Нэхъышъхьэ тхыгъэм и цӀэр (Урысей Федерациэ)
КӀэкӀ цӀэр Урысей Федерациэ (опционалнэ) ЦӀэ къытыр техьэпӀэмкӀэ къэсэбэбыну, alias, тхыгъэ цӀэрыӀу щытмэ
flag alias Flag of Russia.svg Сурэтым и цӀэр (File:Flag of Russia.svg ижьыгъурабгъумкӀэ къэгъэлъэгъуа)

Ныпым и вариантхэр

ХэӀуаныпым и сурэт (40px)Сурэтым и цӀэр
1991Flag of Russia (1991–1993).svgFlag of Russia (1991–1993).svgКъызэргъэсэбэпыным и параметырхэр

Ныпым къызэргъэсэбэпыным и вариантхэр
  • {{Flag|Урысей Федерациэ|1991}} > Урысей Федерациэ