Шаблон:Flagcountry/Урысей

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Документациэ Документациэ

Мыр шаблоным шъхьэкӀэ и документациэ Flagcountry/Урысей. Автоматическу сгенерирована щӀащ мис мы Template:Flagcountry/flag

Шаблон:Flagcountry/Урысей Къэралым и ныпым и информациэр хэлъ, езыр хэгъэхьан хуэмеуэ. Езыр хуиту къагъэсэбэп нэмыщӀ шаблонхэмкӀэ, мыбы хуэдэ {{Flagcountry}}, {{Flag}} пэмыкӀхэм джоуэ. Ныпхэм я системэм тепсэлъыхьын шъхьэкӀэ, напэкӀуэцӀ къэвгъэсэбэп Ныпхэм я шаблонхэм и тепсэлъыхьыпӀэ.

Къэвгъэсэбэп кэшым и гэкъабзэгъуэ функциэр мы шаблоныр зэфхъуэкӀа яуж.

Стандарт параметхэр

Параметрым и цӀэр И мыхьэнэр ТепсэлъыхьыпӀэр
alias Урысей Нэхъышъхьэ тхыгъэм и цӀэр (Урысей)
flag alias Flag of Russia.svg Сурэтым и цӀэр (File:Flag of Russia.svg ижьыгъурабгъумкӀэ къэгъэлъэгъуа)

Ныпым и вариантхэр

ХэӀуаныпым и сурэт (40px)Сурэтым и цӀэр
1858Romanov Flag.svg
1918Flag RSFSR 1918.svg
1925Flag of the Russian SFSR 1925-1937.svg
1937Flag of the Russian SFSR 1937-1954.svg
1954Flag of the Russian Soviet Federative Socialist Republic.svg
1991Flag of Russia 1991-1993.svg
ВМС-1918Naval Ensign of RSFSR (1920-1923).svg
ВМСNaval Ensign of Russia.svg
ВВСRussian Air Forces flag.png


Благъэ шаблонхэр

Къэвгъэсэбэпыфынур мыс мыпхуэдэ благъэ шаблонхэр:
Параметрым и цӀэр{{Flag|къэрал}}{{Ныпхэр|къэрал}}
Урысей Пэштыхьей (еплъын)Урысей ПэштыхьейУрысей Пэштыхьей Урысей Пэштыхьей
Урысей Империэ (еплъын)Урысей ИмпериэУрысей Империэ Урысей Империэ
РССЗ (еплъын)Республикэ Совет Социал ЗэгуэтхэрРеспубликэ Совет Социал Зэгуэтхэр РССЗ
УРСФС (еплъын)УРСФСУРСФС УРСФС
Урысей Федерациэ (еплъын)Урысей ФедерациэУрысей Федерациэ Урысей Федерациэ

Къызэргъэсэбэпыным и параметырхэр

  • {{Flag|Урысей}} > Урысей
  • {{Flagcountry|Урысей}} > Урысей Урысей
Ныпым къызэргъэсэбэпыным и вариантхэр
  • {{Flag|Урысей|1858}} > Урысей